ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Кафедра економічного консалтингу

Васильєв Олексій Вікторович

 

Васильєв Олексій Вікторович

Д.е.н., професор, завідуючий кафедрою

oleksy777@ukr.net

 

 
       
 

Наукові інтереси

 • Економічний консалтинг
 • Оцінка майна та майнових прав
 • Корпоративне управління
 • Фондовий ринок
 • Регіональна економіка
 • Інвестиційна діяльність
 
       
 

Навчальні курси

 • Економічний консалтинг
 • Оцінка нематеріальних активів та корпоративних прав
 • Організація фондового ринку

 

 
       
 

Основні публікації

 
 1. Менеджмент міського розвитку: монографія / За ред. О.В.Васильєв, Н.М.Богдан, К.А.Фісун - Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ. – 2013. – 397 с.
 2. Стратегічні напрями розвитку вітчизняної моделі корпоративного управління / Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології: колективна монографія / За заг. ред. К.С.Шапошникова та ін. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 536 с.
 3. Використання економіко- математичних методів у визначенні рівня розвитку інтелектуального капіталу країни в умовах глобалізації / Пріоритети розвитку національної економіки в контексті євроінтеграційних та глобальних викликів : монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. С. Іванілова. – Х. : ФОП Панов А. М., Видав. дім «В справі», 2016. – 429 с.
 4. Інфраструктурне забезпечення нематеріальних прав акціонерів / Економіка та суспільство. – 2016. - №7. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua
 5. Ukrainian model of bankruptcy institute in the global systems of crisis management / National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. – Vol. 1 «Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2016. Р.174-191
 6. Сучасні трансформації інфраструктури фондового ринку України та Європи / Економіка розвитку: науковий журнал: Х., ХНЕУ ім. С Кузнеця. –2016. – № 4. - С. 16-21.
 7. Особливості діяльності корпоративного інвестиційного фонду та публічного акціонерного товариства: порівняння і аналіз / Соціальна економіка: наукове видання – Х. ХНУ ім. Каразіна, випуск 52, 2016, №2, С. 12-16
 8. Формування системи показників фінансового стану для дослідження імовірності настання банкрутства корпоративних підприємств / Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств: колективна монографія /за заг. ред. Л.М.Савчук, Maria Fic. – Дніпро: Пороги, 2017. – С.148-166.
 9. Консалтинг як елемент інфраструктури підтримки бізнесу / Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - Випуск №15. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.globalnational.in.ua/issue-15-2017.
 

Монографії

 

Підручники та навчальні посібники

 

Статті в наукових, періодичних виданнях, збірниках

 
 
 

Додаткове навчання

   
 
       
 

Нагороди та гранти

   
 
 

Додаткова інформація