ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Кафедра економічного консалтингу

Сердюков Костянстин Георгійович

 

Сердюков Костянстин Георгійович

кандидат економічних наук, доцент

 

 
       
 

Наукові інтереси

 • Економіка
 • Підприємництво
 • Фондовий ринок
 • Інвестування
 • Фінансовий ринок
 • Оціночна діяльність
 • Економічний консалтинг
 • Страхування
 
       
 

Навчальні курси

 • Економіка підприємства
 • Оцінка нематеріальних активів та корпоративних прав
 
       
 

Основні публікації

 

Монографії

 
 1. Сердюков К. Г. Інтелектуальний капітал підприємства як об'єкт оцінки: монографія / К. Г. Сердюков. - Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. - 323 с.
 2. Сердюков К. Г. Функціонування регіональної фінансової системи / Сердюков К. Г. [та ін.] // Фінансова система України: реалії та перспективи розвитку: монографія; за ред.. д-ра екон. наук, проф. М. П. Хохлова, д-ра екон. наук, проф. Д. В. Бабіч. – Харків : ХІФ КНТЕУ, 2017. – Розд. 1. (п. 1.3). – 37-56.
 3. Формування та використання резервів банківськими структурами України: Комплексний проект. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – Том IV. – 484 с. (Частина ІV. Резервування грошових коштів в банківській структурі за гривневими кредитами юридичної особи).

Підручники та навчальні посібники

 1. Практикум для студентів економічних спеціальностей з дисциплін «Управління фінансовою санацією підприємства» і «Фінансова санація і банкрутство підприємств» / І. П. Косарєва, К. Г. Сердюков, Л. В. Височіна, О. Є. Майборода. – Х.: Ніка- Нова, 2014. – 326 с.
 2. Страхування: практикум для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / І. П. Косарєва, О. Д. Щербань, К. Г. Сердюков [та ін..]. – Харків : Видавець Іванченко І. С., 2017. – 201 с. (тема 4. С. 63-74)

Статті в наукових, періодичних виданнях, збірниках

 1.  Актуальные вопросы определения справедливой стоимости активов на примере машинного парка промышленного предприятия Украины. Научный информационный журнал БизнесИнформ №3(1), 2010г. (379с.)
 2. Некоторые аспекты переоценки основных фондов предприятий Украины Научный информационный журнал БизнесИнформ №3(1), 2010г. (379с.)
 3. Оценка вероятности банкротства постприватизационных предприятий Научный информационный журнал БизнесИнформ №3(1), 2010г. (379с.)
 4. Сердюков К. Г. Проблемы применения регрессионных моделей припри оценке имущества / К. Г. Сердюков, И. В. Малиняк, И. В. Сердюкова // Бизнес Информ. – 2009. – № 2 (2). – С. 91 – 93.
 5. Сердюков К. Г. Этапы перехода к бездокументарному рынку ценных бумаг и их особенности / К. Г. Сердюков, И. В. Сердюкова // Бизнес Информ. – 2011. – №3. – C. 110–113.
 6. Сердюков К. Г. Глобальний і національний розвиток економіки: єдність протилежностей / К. Г. Сердюков, М. П. Хохлов // Глобальні виклики розвитку національних економік : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, ч. І – 2016. – с. 456 – 466
 7. Сердюков К. Г. Глобальний і національний розвиток економіки: єдність протилежностей / К. Г. Сердюков, М. П. Хохлов // Глобальні виклики розвитку національних економік : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 19 жовтня 2016 р., м. Київ. – К. : КНТЕУ, 2016. – С. 456-466.
 8. Сердюков К. Г. Теоретична сутність фінансової безпеки підприємства / К. Г. Сердюков, Ю. В. Головченко // Трансформація фінансових відносин в умовах економічної глобалізації : тези доп. учасників всеукраїн. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 20 квіт. 2017 р., м.Харків. – Х. : ХІФ КНТЕУ, 2017. – С. 176-178.
 9. Сердюков К. Г. Теоретичні аспекти оптимізації фінансового стану підприємства / К. Г. Сердюков, Т. В. Шаповалова // Соціально-економічний розвиток системи фінансів і управління в інноваційному середовищі: проблеми, ефективність, перспективи : матеріали ІХ Симпозіуму, 25 листоп. 2016 р., м. Харків. – Х. : ХІФ КНТЕУ, 2016. – С. 123-127.
 10. Взаимодействие образовательных учреждений со стейкхолдерами: веление времени : материалы ХV Международной научно-практической конференции, 16 февраля 2017 года, г. Харьков. – Харьков : Народная украинская академия, 2017. – С. 221-225
 
 

Додаткове навчання

   
 
       
 

Нагороди та гранти

   
 
 

Додаткова інформація