ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Кафедра контролю і аудиту

Навчальна робота

Дисципліни кафедри, що вивчаються за напрямом підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

Назва дисципліни

Компетентності, що формуються

Фінанси  
Контроль і ревізія  
Аудит  

Дисципліни кафедри, що вивчаються в рамках магістерської програми

"Фінансовий контроль та експертне дослідження суб`єктів господарювання "

Назва дисципліни 

Компетентності, що формуються

Організація і методика аудиту

Здатність:

організовувати аудиторську фірму, складати її установчі документи, реєструвати її для здобуття права надання аудиторських послуг;

планувати роботу аудиторської фірми,;

складати робочі та підсумкові документи аудитора;

аналізувати одержану під час аудиторської перевірки інформацію;

організовувати співпрацю аудиторів і працівників підприємства-замовника в процесі аудиту;

об’єктивно оцінювати інформацію, одержану в процесі аналізу аудиторських доказів і фактів, готувати висновки і рекомендації та подавати звіти за результатами проведення аудиту;

складати звіт незалежного аудитора.

організовувати систему внутрішнього аудиту.

Комп’ютерний  аудит

Здатність:

організовувати та планувати аудиторську роботу із використанням комп’ютерних інформаційних систем;

моделювати окремі задачі та комплекси задач з аудиту для прийняття управлінських рішень

виконувати завдання з надання впевненості за допомогою аудиторських програмних засобів;

використовувати комп'ютери при виконанні супутніх та інших послуг, пов'язаних з професійною діяльністю аудиторів;

систематизувати результати перевірки.

   
Фінансово-господарський контроль

Здатність:

узагальнювати й обробляти інформацію про фінансово-господарську діяльність об'єктів контролю;

створювати інформаційну базу для прийняття управлінських рішень;

аналізувати інформацію всіх видів, виконувати необхідні розрахунки, готувати звіти й висновки з погляду удосконалювання контрольно-перевірочної діяльності.

складати програму фінансово-господарського контролю суб'єктів господарювання;

складати узагальнюючі документи при різних формах фінансово-господарського контролю;

аналізувати причини порушень чинного законодавства;

розробляти заходи щодо впровадження більш ефективних форм організації та проведення фінансово-господарського контролю.

Державний аудит

Здатність:

розробляти календарні графіки, програми й плани проведення аудиторських досліджень;

перевіряти результативні показники бюджетних програм;

здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки;

перевіряти формування доходів і ефективне використання видатків бюджету;

здійснювати моніторинг результатів державного аудиту;

складати звіт за результатами державного аудиту;

визначати ризикові операції діяльності об’єкту дослідження.

 

Майнор на 2015/2016 навчальний рік

 1.              Майнор: Контроль

Факультет: Консалтингу та міжнародного бізнесу

Розробник: кафедра контролю і аудиту.

Викладачі: к.е.н, професор Дікань Л.В. (теорія контролю, економічний контроль), к.е.н., доц. Крівцова Т.О. (інформаційне забезпечення контролю), к.е.н., доц. Кожушко О.В. (контроль в бюджетних установах).

 

Цільова аудиторія: студенти всіх освітніх програм.

Навчальні дисципліни майнора:

 

Назва Пререквізіти Постреквізіти Трудомісткість
1.Теорія контролю нема Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності до визначення сутності контролю, його різновидів, методів та способів, нормативно-правового забезпечення 5 кредитів, 76 аудиторних годин, 1 залік, 2 форми поточного контролю
2. Інформаційно-аналітичне забезпечення контролю

Знання основ інформатики, основних процесів у вибраній сфері діяльності, можливостей використання сучасних технологій

Навчальні дисципліни, що передують: інформатика

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності визначати економічний зміст інформаційного забезпечення контролю, його складові та способи використання 5 кредитів, 76 аудиторних годин, 1 залік, 2 форми поточного контролю
3. Контроль публічних фінансів

Знання основ теорії контролю, способів практичної реалізації контрольної функції фінансів, порядку розподілу та перерозподілу державних фінансових ресурсів

Навчальні дисципліни, що передують: теорія контролю, фінанси

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності визначати сутність та зміст контролю публічних фінансів, його предмет та об’єкт, функції та завдання, обирати його спеціальні методи й прийоми. Розрізняти види та форми контролю публічних фінансів, проводити перевірки (аудит та інспектування) бюджетних установ, досліджувати їх фінансово-господарські операції з метою виявлення, усунення і попередження порушень використання бюджетних ресурсів 5 кредитів, 76 аудиторних годин, 1 залік, 2 форми поточного контролю
4. Основи аудиту

Знання основ теорії  контролю.

Навчальні дисципліни, що передують: теорія контролю, фінанси,

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності

визначати сутність та завдання аудиту із застосовуванням методичних прийомів, що дають змогу досліджувати достовірність їх фінансової звітності

5 кредитів, 76 аудиторних годин, 1 екзамен, 2 форми поточного контролю

 

Мейджер на 2015/2016 навчальний рік

 

1.              Мейджер: Контроль

Факультет: Консалтингу та міжнародного бізнесу

Розробник: кафедра контролю і аудиту.

Викладачі: к.е.н, професор Дікань Л.В. (контроль і ревізія), к.е.н, доц. Воінова Т.С. (податковий аудит, контроль внесків до бюджету та державні цільові фонди), к.е.н., доц. Крівцова Т.О. (контроль і аудит в банках), к.е.н., доц. Кожушко О.В. (судово-економічна експертиза).

Цільова аудиторія: студенти всіх освітніх програм.

Навчальні дисципліни мейджера:

Назва Пререквізіти Постреквізіти Трудомісткість
 1.Контроль і ревізія  

Знання основ теорії контролю, способів практичної реалізації контрольної функції фінансів

Навчальні дисципліни, що передують: політекономія, макроекономіка, мікроекономіка, фінанси, бухгалтерський облік, фінансовий облік, аналіз господарської діяльності, звітність підприємств, податкова система

 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності здійснювати організацію контрольно-ревізійної діяльності та проводити

ревізію діяльності підприємств, установ та організацій

 5 кредитів, 76 аудиторних годин, 1 залік, 2 форми поточного контролю
 2.Податковий аудит  Знання основ теорії контролю, порядку розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів суб’єктів господарювання Навчальні дисципліни, що передують: фінанси, бухгалтерський облік, фінансовий облік, податкова система  

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності визначати сутність та значення податкового аудиту, завдання податкового аудиту, основні процедури податкового аудиту, методи та спеціальні прийоми податкового аудиту; усвідомлювати

методики податкового аудиту окремих податків і зборів;

 5 кредитів, 76 аудиторних годин, 1 залік, 2 форми поточного контролю
 3.Контроль розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами  

Знання основ теорії  економічного контролю, порядку розподілу та перерозподілу державних фінансових ресурсів, обліку в бюджетних установах

Навчальні дисципліни, що передують:  фінанси, бухгалтерський облік, фінансовий облік, податкова система

 Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності визначати завдання контролю внесків до бюджету та державні цільові фонди; проводити перевірку правильності нарахування та повноти сплати внесків до бюджету та державних цільових фондів; оформляти результати перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати внесків до бюджету та державних цільових фондів  5 кредитів, 76 аудиторних годин, 1 екзамен, 2 форми поточного контролю
 4. Контроль і аудит в банках  

Знання основ теорії  економічного контролю, порядку розподілу та перерозподілу державних фінансових ресурсів, обліку в бюджетних установах

Навчальні дисципліни, що передують:  фінанси, облік у банках

 Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності визначати сутність банківського контролю і аудиту, їх відмінні сторони, технологічні і методичні особливості, а також організацію і методологію контролю і аудиту касових операцій, безготівкових розрахунків, кредитних, депозитних операцій банків, їх фінансових результатів та особливості здійснення контролю і аудиту в Україні.  5 кредитів, 76 аудиторних годин, 1 екзамен, 2 форми поточного контролю
 5. Судово-економічна експертиза  Знання основ фінансів, оподаткування, бухгалтерського обліку, економічного контролю. Навчальні дисципліни, що передують: фінанси, бухгалтерський облік, фінансовий облік, аналіз господарської діяльності, звітність підприємств, податкова система  

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців здатності визначити необхідні форми використання спеціальних економічних знань для збору доказів, встановлювати

предмет судово- економічної експертизи та досліджувати документи, наданні правоохоронними органами, усвідомлювати  порядок організації проведення судових експертиз, застосовувати сучасні прийому та процеси експертного  дослідження різних сторін економічної діяльності суб’єктів господарювання, складати висновок судово-економічної експертизи та розробляти заходи з усунення обставин, що сприяють вчиненню правопорушень

 5 кредитів, 76 аудиторних годин, 1 екзамен, 2 форми поточного контролю