ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Кафедра економічного консалтингу

Про кафедру

Історія кафедри


 

1991   зі складу кафедри бухгалтерського обліку і фінансів було відокремлено кафедру фінансів та контролю, як випускаючу на факультеті «Бухгалтерський облік та аналіз господарчої діяльності»  
1992    у зв’язку з різнопрофільністю курсів, що викладаються з утворенням фінансового факультету частина викладачів кафедри були переведені до кафедри фінансів та кафедри економіки, приватизації і права
1994   кафедра отримала назву «Аудит та оподаткування»
2004    кафедра була перейменована у кафедру контролю і аудиту
2017   у зв’язку з реорганізацією структри університету проведено об`єднання з кафедрою економіки та оцінки майна підприємства. 
2017    кафедра отримала назву "Економічний консалтинг"
   

 

Місія кафедри 


  

формування творчої, всебічно розвинутої особистості справжнього професіонала для наукової та практичної роботи в сфері економічного консалтингу з метою зниження правопорушень в усіх сферах економічного життя країни та підвищення рівня та якості життя населення вцілому

  

Спеціальності


 

Кафедра економічного консалтингу випускає:

 • бакалаврів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»; 
 • магістрів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (магістерських програм «Фінансовий контроль та експертне дослідження суб’єктів господарювання»)

 

Магістерські програми


 

Підготовка магістрів зі спеціальності «Облік і оподаткування» кафедрою економічного консалтингу здійснюється за наступною магістерською програмою: «Фінансовий контроль та експертне дослідження суб’єктів господарювання»

Метою магістерської програми є здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок за спеціальністю «Облік та аудит», а саме: ефективного використання теоретичних знань з фінансового контролю на практиці, кваліфікованого застосування його методичних прийомів для оцінки законності та ефективності використання ресурсів суб’єктів господарювання, достовірності їх фінансової звітності, систематизації, узагальнення, оформлення і реалізації результатів різних форм фінансового контролю.

Завданнями магістерської програми є:
вивчення теоретичних засад фінансового контролю суб’єктів господарювання та оцінка його значення, задач і тенденцій розвитку у сучасних економічних умовах;
засвоєння нормативно-правової бази, що регламентує діяльність суб’єктів фінансового контролю в Україні;
розуміння повноважень та функцій контролюючих органів, що здійснюють фінансовий контроль;
вивчення змісту етапів і стадій основних форм фінансового контролю та здобуття навичок планування і виконання контрольних дій з урахуванням поставлених завдань;
засвоєння засад організації і методики здійснення різних форм фінансового контролю суб’єктів господарювання;
оволодіння знаннями та практичними навичками оформлення результатів здійснення різних форм фінансового контролю суб’єктів господарювання, їх систематизації та узагальнення, складання необхідної робочої і підсумкової документації;
уміння об’єктивно оцінювати та аналізувати інформацію, отриману за результатами здійснення різних форм фінансового контролю суб’єктів господарювання, формувати висновки та рекомендації для прийняття ефективних управлінських рішень відповідно до отриманих результатів, здійснювати контроль за їх виконанням та виявлення недоліків і можливих порушень у майбутньому

У результаті навчання за магістерською програмою «Фінансовий контроль та експертне дослідження суб’єктів господарювання» формуються наступні компетентності:
здатність до оволодіння навичками з бухгалтерського обліку, аудиту, ревізії, державного аудиту, перевірки державних закупівель;
здатність застосовувати методику аналізу господарської діяльності підприємств, бюджетних та фінансово-кредитних установ;
здатність усвідомлювати нормативну базу, що регламентує порядок здійснення аудиту, державного аудиту, податкового контролю, перевірки державних закупівель, а також порядок діяльності фінансово-кредитних установ, використання бюджетних коштів і майна;
здатність до розуміння методології аудиту, ревізії, податкового аудиту, податкового контролю, перевірки державних закупівель;
здатність до усвідомлення принципів законного використання бюджетних коштів та особливостей складання бюджетних програм;
здатність визначати фактори ризику фінансово-господарської діяльності та формулювання гіпотез фінансових шахрайств;
здатність до оволодіння функціональними можливостями сучасних програмних продуктів, ІТ-технологій, технологічних засобів та способів їх використання в процесі виконання професійної діяльності.
здатність проводити ревізію, податковий аудиту, податковий контроль, перевірку державних закупівель;
здатність визначати випадки незаконного використання бюджетних коштів і майна;
здатність організовувати і проводити наукові дослідження з бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу господарської діяльності
здатність викладання економічних дисциплін у навчальних закладах вищої професійної та середньої професійної освіти;
здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі;
здатність приймати рішення в умовах невизначеності та ризику та нести відповідальність за досягнуті результати

Керівник магістерської програми: Дікань Лариса Василівна, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри контролю і аудиту, відомий в Україні вчений-економіст, відмінник освіти України, видатний педагог вищої школи м. Харкова, державний стипендіат видатних діячів освіти.

Ім’я Дікань Л. В. занесено в книгу – «Видатні педагоги вищої школи м. Харкова». Нагороджена Золотим знаком ХНЕУ, нагороджена нагрудним знаком МОН України «За наукові досягнення», медаллю Академії педагогічних наук України «Ушинський К. Д.».

Є автором понад 226 наукових і навчально-методичних робіт, серед яких 16 монографій, 32 навчальних посібника та підручника, з них 16 – з грифом МОН України. Під керівництвом Л. В. Дікань підготовлено 22 кандидата економічних наук.

Особливість магістерської програми «Фінансовий контроль діяльності суб’єктів господарювання» полягає у максимальному наближенні змістовного наповнення дисциплін в рамках даної програми до сучасних вимог ринку праці.

У навчальному процесі широко застосовуються інноваційні технології, активні та інтерактивні форми проведення занять: лабораторні роботи на базі створених віртуальних підприємств, семінари в діалоговому режимі, ділові та рольові ігри, дискусії і розбори конкретних ситуацій з актуальних проблем фінансового контролю. Результати науково-практичних досліджень, студентські групи мають можливість опублікувати і захищати на міжнародних науково-практичних конференціях з питань фінансового контролю, в яких щорічно бере участь кафедра.

Конкурентні переваги магістерської програми «Фінансовий контроль та експертне дослідження суб’єктів господарювання» полягають у наступному:
викладання дисциплін з урахуванням європейського досвіду підготовки магістрів, а також міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансового контролю, що стало надзвичайно актуальним в умовах сучасної глобалізації економіки та ведення бізнесу;
розвиток практичних контрольно-управлінських навичок, в основі яких лежить засвоєння найпрогресивніших технологій фінансового контролю суб’єктів господарювання;
залучення до навчального процесу провідних українських викладачів, фахівців органів державного фінансового контролю та сертифікованих фахівців в галузі аудиту;
застосування інтерактивних методів навчання.

Основні посади магістрів фінансового контролю суб’єктів господарювання згідно Класифікатору професій ДК 003:2010: аудитор, державний аудитор, аудитор систем якості, головний бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, екологічний аудитор, консультант з податків і зборів, головний економіст, головний касир, головний ревізор, державний податковий інспектор, начальник контрольно-ревізійного відділу, молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік), науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік), науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік).

Програма має професійну спрямованість на підготовку магістрів для: аудиторських фірм, контролюючих органів (Державної аудиторської служби України, Рахункової палати України, Державної фіскальної служби, Державного казначейства тощо), бюджетних і фінансово-кредитних установ, підприємств та організацій різних форм власності.

Викладачі


 

 

Кафедра контролю і аудиту сьогодні налічує 14 викладачів, з яких 4 професори, 9 мають вчене звання та вчений ступінь. Кафедра має достатнє кадрове забезпечення та перспективи його розвитку для того, щоб 100% дисциплін читалися викладачами з науковими ступенями докторів та кандидатів економічних наук, а також для забезпечення кваліфікованого керівництва переддипломною практикою та бакалаврськими і магістерськими роботами.

  

Філія кафедри


 

 

Північно-східний офіс Держаудитслужби

 Співробітництво дозволяє:

 • проводити спільну підготовку фахівців;
 • створювати необхідні умови для надання можливості випробувати на практиці та поглибити  отримані в університеті  теоретичні знання студентами;
 • організовувати спільні наукові дослідження викладачів та студентів;
 • залучати провідних фахівців державної фінансової інспекції до викладання профільних дисциплін.

Співробітництво

З метою підвищення ефективності набуття студентами практичних знань, вмінь та навичок кафедра контролю і аудиту тісно співпрацює з:

 • Харківським відділеннем Спілки аудиторів України, 
 • Головним управліннем фіскальної служби у Харківській області, 
 • Регіональним відділеннем Аудиторської палати України, 
 • Регіональним відділеннем Рахункової палати України, 
 • Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса (лабораторія судово-економічних досліджень),
 • аудиторської фірмою «Право-аудит ТВ»,
 • аудиторської фірмою «Гравис»

 Напрями співробітництва:

 •   Проведення семінарів та тренінгів для викладачів і студентів кафедри
 •   Проект дистанційної підготовки до практики
 •   Проходження практики студентами
 •   Працевлаштування випускників кафедри
 •   Робота у складі Державної екзаменаційної комісії
 •   Підвищення кваліфікації викладачів
 •   Проведення Днів кар’єри
 •   Участь провідних фахівців у навчальному процесі

  
Викладачі кафедри постійно підвищують власну кваліфікацію, частина  професорсько-викладацького складу є сертифікованими аудиторами та атестованими судовими експертами.

Напрямки наукових досліджень кафедри контролю і аудиту:

 • Реформування системи державного внутрішнього фінансового контролю;
 • Удосконалення методології  судово-економічної експертизи в Україні;
 • Міжнародний досвід державного фінансового контролю та його адаптація до національного середовища;
 • Методологічні засади розвитку державного аудиту в Україні;
 • Фінансовий моніторинг в системі фінансового контролю України;
 • Проблеми податкового аудиту в умовах реформування правового поля державного контролю;
 • Стан та перспективи розвитку комп’ютерного аудиту в Україні;
 • Теоретичні та методологічні засади оцінки ефективності результатів податкового аудиту.

 

Активну участь у наукових дослідженнях кафедри беруть студенти. Результати наукових досліджень студентів знаходять відображення в статтях і тезах, які публікуються в науковому журналі ХНЕУ ім. С. Кузнеця «Молодіжний економічний вісник».

 

Наукова школа

В межах кафедри економічного консалтингуфункціонує наукова школа з підготовки кандидатів економічних наук. За роки існування кафедрою підготовлено 25 кандидатів наук.

 

Наші студенти:

 • переможці і призери Всеукраїнських студентських олімпіад;
 • учасники і переможці конкурсів наукових робіт;
 • переможці харківських міських конкурсів студентських наукових робіт.
 • переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»;
 • переможці і призери 1-го та 2-го етапів Харківського регіонального конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та соціогуманітарних наук;
 • постійні учасники студентських наукових конференцій, наукових гуртків.

  

Викладачами кафедри за результатами численних наукових досліджень було опубліковано більше 15 монографій та більше 20 навчальних посібників, з яких 8 – з грифом МОН України, а також підготовлено мультимедійний інтерактивний електронний підручник «Контроль в бюджетних установах».