ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Кафедра економічного консалтингу

Дікань Лариса Василівна

  Дікань Лариса Василівна

Дікань Лариса Василівна

професор, кандидат економічних наук

завідуюча кафедрою

Larysa.Dikan@m.hneu.edu.ua

 
       
 

Наукові інтереси

Фінансовий контроль, зокрема:

 • аудит
 • ревізія
 • державний аудит
 • податковий контроль
 • контроль і аудит в банках тощо
 
       
 

Навчальні курси

 • Державний фінансовий контроль
 • Державний аудит
 • Аудит
 • Перевірка державних закупівель
 • Контроль і ревізія
 
       
 

Основні публікації

 

Монографії

 1. Реформування фінансового контролю в Україні: проблемні питання та напрями їх вирішення : монографія / Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, Т. О. Крівцова та ін. ; за заг. ред. канд. екон. наук, професора Дікань Л. В. — Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. — 220 с.
 2. Система фінансового контролю в Україні: сучасний стан організації та перспективи розвитку: монографія / Під заг. ред. Л.В. Дікань. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. — 96 с.
 3. Лібермановські читання — 2010: економічна спадщина та сучасні проблеми: монографія: в пам’ять засновника Харківської економічної школи О.Г. Лібермана / Під заг. ред. В.С. Пономаренко, М.О. Кизима, О.Г.Зими. — Х.: ФОП Павленко О.Г.; ВД «ІНЖЕК», 2010. — 471 с.
 4. Ліберманівські читання — 2011: економічна спадщина та сучасні проблеми: монографія: в пам’ять засновника Харківської економічної школи О.Г. Лібермана / Під заг. ред. В.С. Пономаренко, М.О. Кизима. — ВД «ІНЖЕК», 2011. — 331 с.
 5. Розвиток теоретико—методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту: монографія / Під заг. ред. А.А. Пилипенка та Г.Ф. Азаренкова. — Х.: ВД «ІНЖЕК», 2012.— 640 с .
 6. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: проблеми теорії та методології: монографія / Під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — Київ. — 2013. — 606 с.
 7. Контроль в бюджетних установах: теорія та практика: монографія / Під заг. ред. Л.В. Дікань. — Х.: ВД «ІНЖЕК», 2013. — 232 с.
 8. Финансовый контроль внешнеэкономической деятельности предприятия: теоретико—методологический аспект: монография / Под ред. Л.В. Дикань. — Х.: «Технологічний Центр». — 2013. — 252 с.
 9. Финансовый контроль: международный опыт [научно—практическое издание] / Под ред. Г.М. Азаренковой. — К.: УБД НБУ, 2013. — 322 с.
 10. Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: монографія / Під ред. М.О. Кизима, О.М. Тищенка. — Х.: ВД «ІНЖЕК», 2013. — 344 с.

Підручники та навчальні посібники

 1. Контроль в бюджетних установах: навчально—методичний посібн. для самостійного вивчення дисципліни / Л.В. Дікань, О.І. Щербаков, Ю.А. Ольховський. — Харків: ВД ИНЖЕК, 2007. — 208 с. (Гриф Міносвіти України лист № 1.4/18—Г—972 від 23.10.2006р.)
 2. Контроль і ревізія: навч. посіб. / Л.В. Дікань. — К.: Знання, 2007. — 327 с. (Гриф Міносвіти України лист № 14/18 —Г—917 від 17 жовтня 2006р.)
 3. Державний аудит: навчально—методичний посібн. для самостійного вивчення дисципліни / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна, О.О. Вороніна. — Харків: вид. ХНЕУ, 2008. — 164 с. (Гриф Міносвіти України лист № 1.4/18—Г—716 від 28.03.08)
 4. Контроль і ревізія: навч. посібн. для самостійного вивчення дисципліни / Л.В. Дікань, Н.Ф. Чечетова, Н.В. Синюгіна. — Харків: ВД «ІНЖЕК», 2009. — 256 с. (Гриф Міносвіти України лист № 14/18—Г—2377 від 18.11.2008р.)
 5. Аудит: навчально—методичний посібн. для самостійного вивчення дисципліни / Л.В. Дікань, Н.Ф. Чечетова, Ю.О. Голуб, О.О. Вороніна. — Харків: ВД «ІНЖЕК», 2009. — 276 с. (Гриф Міносвіти України лист № 14/18—Г—2377 від 18.11 2008р.)
 6. Фінансово—господарський контроль: навч. посібн. / Л.В. Дікань. — К.: Знання, 2010. — 395 с. (Гриф Міносвіти України лист № 1.4/18—Г—2655 від 10 грудня 2008р.)
 7. Контроль у бюджетних установах: підручник з електронним додатком / Л.В. Дікань. — Харків: ВД «ІНЖЕК», 2010. — 408 с. (Гриф Міносвіти України лист № 1,4/18 —Г— 2378 від 18.11.2008 р.)
 8. Державний аудит: навч. посібн. / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна. — К.: Знання, 2011. — 503 с. (Гриф Міносвіти України лист № 1/11—175 від 12 січня 2011р.)
 9. Фінансово—господарський контроль: навчально—методичний посібн. для студентів напрямів підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит» / Л.В. Дікань, В.О. Лукін. — Харків: ХІБС УБС НБУ, 2011. —130 с.
 10. Контроль і ревізія фінансових операцій: навч. посібн. для самостійного вивчення дисципліни / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна. — Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. — 232 с.
 11. Фінансово—господарський контроль: навчальний посібн. для самостійного вивчення дисципліни / Л.В. Дікань, Н.В. Синюгіна. — Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. — 336 с. (Гриф Міносвіти України лист № 1.4/18—Г—716 від 28.03.08)
 12. Аудит: навчально—методичний посібн. для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів напрямів підготовки «Облік і аудит» та «Фінанси і кредит» / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, Н.М. Самородова. — Харків: ХІБС НБУ, 2012. — 209 с.
 13. Контроль у бюджетних установах: Підручник з електронним додатком / Л. В. Дікань. — 2—ге вид., доп. та перероб. — Х.: ВД «ІНЖЕК». — 2013.— 292 с. (Гриф Міносвіти України лист № 1,4/18 —Г— 2378 від 18.11.2008 р.)
 14. Контроль в бюджетних установах: лабораторний практикум / Л.В. Дікань, Н.В. Синюгіна. — Х.: ВД «ІНЖЕК», 2014. —144 с.
 15. Контроль в бюджетних установах: мультимедійний електронний підручник / Л.В. Дікань, Н.В. Синюгіна. — Х.: ХНЕУ, 2013.
 16. Судово—економічна експертиза: навч. посібн. / Л.В. Дікань, В.Д. Понікаров, О.В. Кожушко . — Х.: Вид. ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2014. — 432 с.

Статті в наукових, періодичних виданнях, збірниках

 1. Принципи фінансового контролю (теоретичні аспекти питання) / Л.В. Дікань // Проблемы рынка и развития регионов Украины в 21 столетии: матеріали научно—практической интернет—конференции (г. Одесса, 17–19 мая 2010 г.). — ОНПУ, кафедра учета, анализа и аудита — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.koaa.od.ua.
 2. Актуальні проблеми та перспективи розвитку державного фінансового контролю і незалежного аудиту / Л.В. Дікань // Управління розвитком. — 2010. — № 6 (82). — С. 48–51.
  Принципи фінансового контролю як основа теорії фінансового контролю / Л.В. Дікань // Економіка розвитку. — 2010. — № 4(56). — С. 8–10.
 3. Актуальні проблеми та перспективи розвитку державного фінансового контролю в Україні / Л.В. Дікань // Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу: тези доповідей Міжнародної науково — практичної конференції (м. Донецьк, 12–13 травня 2011р.). — Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. — С. 264–266.
 4. Напрями фінансового моніторингу як основи виявлення системної взаємодії суб’єктів господарювання на фінансовому ринку / Л.В. Дікань, Н.В. Синюгіна // Сучасні проблеми фінансового моніторингу: збірник матеріалів Другої всеукраїнської науково—практичної конференції (м. Харків, 2 червня 2011р.). — Х.: ХНЕУ, АдвА. — 2011. — С. 45–49.
 5. Людський фактор в забезпеченні ефективності державного внутрішнього фінансового контролю / Л.В. Дікань, Є.В. Дейнеко // Економіка розвитку. — 2011. — № 3 (59). — С. 10–12.
 6. Теоретичні аспекти сутнісного розуміння фінансових потоків промислового підприємства / Л.В. Дікань, В.А. Малахов // Економіка розвитку. — 2011. — № 4 (60). — С. 76–80.
 7. Оцінка оптимальності руху товарних та фінансових потоків підприємства / Л.В. Дікань, В.А. Малахов // Фінансово—кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. — 2011. — Випуск 2(11). — С. 140–148.
 8. Державний внутрішній фінансовий контроль в Україні: організаційно—методологічний аспект / Л.В. Дікань, Н.В. Синюгіна // World economy, finances and investments: modern view on the actual problemes: Материалы I Международной научно—практической конференции (м. Донецк, 20–21 november 2012р.). — Донецьк. — С. 49–54.
 9. Визначення впливу факторів на обсяги порушень в бюджетній установі / Л.В. Дікань, Є.В. Дейнеко // Технологический аудит и резервы производства. — 2013. — № 4/2(12). — С. 40–43.
  Організація внутрішнього контролю в бюджетній установі: прикладний аспект питання / Л.В. Дікань, Є.В. Дейнеко // Бізнес інформ. — 2013. — № 10. — С. 296–301.
 10. Теоретичні засади внутрішнього аудиту в системі державного фінансового контролю в Україні / Л.В. Дікань, Д.В. Калінкін // Проблеми економіки. — 2013. — № 3. — С. 70–75.
 11. Внутрішній контроль в умовах реформування системи державного фінансового контролю: стан впровадження та перспективи розвитку / Л.В. Дікань, Н.В. Синюгіна, Є.В. Дейнеко // Актуальні Проблеми Економіки. — 2014. — № 4 (154). — С. 446–454.
 
 

Додаткове навчання

   
 • В 2014 р. пройшла підвищення кваліфікації у Центрі заочної та дистаційної освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця без відрива від виробництва
       
 

Нагороди та гранти

   
 • 1998 р. ім’я Дікань Л.В. занесене в книгу «Видатні педагоги вищої школи М. Харкова» (бібліографічний словник — Харківський гуманітарний інститут «НУА» м. Харків)
 • 1999 р. здобуває звання «Кращій викладач вищої школи 1999 р.»
 • 15 грудня 2000 р. нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України»
 • 24 квітня 2002 р. нагороджена дипломом Харківського регіонально відділення Аудиторської Палати України
 • 1січня 2003 р. нагороджена почесної грамотою «Провідний професор ХДЕУ-2003»
 • 23 серпня 2005 р. нагороджена знаком «40 років в ХНЕУ»
 • 2005 р. нагороджена грамотою за 1 місце у номінації «Кращий науковець»
 • 5 грудня 2005 р. нагороджена Золотим Знаком ХНЕУ
 • 14 грудня 2005 р. нагороджена почесної грамотою Міністерства освіти і науки України у зв’язку з 75-річям ХНЕУ
 • 14 травня 2008 р. нагороджена подякою за результатами підготовки олімпіади з обліку і аудиту
 • 7 травня 2009 р. нагороджена нагрудним знаком МОН України «За наукові досягнення»
 • 22жовтня 2010 р. нагороджена медаллю Академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.»
 • 1 серпня 2011 р. нагороджена Золотим знаком ХНЕУ
 • 24 липня 2012 р. присуджена Державна стипендія видатним діячам освіти
 

Додаткова інформація

   
 • В 1964 році закінчила Харківський інженерно-економічний інститут (ХІЕІ).
 • У ХНЕУ на викладацькій роботі працює з 1973 року.
 • У 1973 році захистила дисертацію кандидата економічних наук на тему «Вдосконалення нормування обігових коштів в виробничих запасах».
 • В 1976 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі бухгалтерського обліку і фінансів
 • В 1995 році Л.В. Дікань присвоєне наукове звання професора.
 • На протязі 4-х років була членом спеціалізованої вченої ради К 64.055.02 Харківського національного економічного університету.
 • Член вченої ради університету, член державної атестаційної комісії Міністерства освіти і науки, член фахової ради по акредитації учбових закладів I-II рівня, член редакційної колегії наукових журналів ХНЕУ: «Управління розвитком», «Економіка розвитку», керівник магістерської програми «Фінансовий контроль суб’єктів господарювання»,
 • Підготовила 21 кандидати економічних наук